Staff

Mikhail Vladimirovich Fedulov
CEO Mikhail Vladimirovich Fedulov
Yury Aleksandrovich Avdalov
First Deputy CEO Yury Aleksandrovich Avdalov
Mikhail Evgenyevich Sochnev
Commercial director Mikhail Evgenyevich Sochnev
Sergey Vasilyevich Smertin
Chief engineer Sergey Vasilyevich Smertin
Sergey Petrovich Kislenko
Deputy General Director for Production Sergey Petrovich Kislenko